top of page
гантелі

Публічний договір оферти
про надання комплексу послуг спортивного клубу
фітнес студія FITROOM

Публічний договір оферти про надання комплексу послуг спортивного клубу - фітнес студія FITROOM

Даний публічний договір про надання комплексу послуг спортивного клубу фітнес студія “Fitroom” (далі-Договір) є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ Парфьонової Анастасії Володимирівни (код 3101810929 ), яка діє на підставі державної реєстрації в ЄДР ЮО ФОП та громадських формувань за номером 20690000000043982 від 14.08.2018 (далі-Виконавець) укласти договір про надання комплексу послуг спортивного клубу, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Степана Руданського, буд. 3а (далі - Клуб), і адресований фізичним особам (далі-Замовникам).

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічний договір – цей правочин про надання фізкультурно-спортивних послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).

 

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.  Така пропозиція розміщена у вигляді Договору  на інформаційних стендах Клубу та/або на Сайті.

 

Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

 

Замовник – правоздатна та дієздатна фізична особа, що акцептувала Договір, ознайомлена з Правилами Клубу, зобов’язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних.

 

Клубна картка – пластикова картка, яка надається Замовнику на підставі укладеного з Виконавцем Договору, що ідентифікує особу як Замовника Послуг та є виключною перепусткою для проходу на територію Клубу. Клубна картка дозволяє ідентифікувати Замовника та обрану категорію Клубної карти. Види (умови) членства в Клубі, що відрізняються за вартістю, переліком наданих Клубом послуг, що входять у вартість даного виду членства та порядку їх надання Клубом визначаються відповідно до Положення про види Клубних Карт і Прайсом, чинним на момент Акцепту.

 

Клуб – спортивний клуб або спортивні клуби, які надають фізкультурно-спортивні послуги під брендом «Stimul». Місце отримання Послуг Замовником визначається в Заяві-приєднанні.

 

Прайс – письмовий документ, чи електронна сторінка сайту, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, вартість Клубних карт, предметів.

 

Сайт — веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://www.fitroom.com.ua (постійно доступна для ознайомлення) і є джерелом інформування Клієнтів.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовникові фізкультуро – спортивні послуг (далі за текстом – «Послуги») у спортивному клубі, а Замовник зобов’язується сплатити ці Послуги та дотримуватись умов цього Договору і усіх додатків до нього.

 

2.2. У Клубі діють Правила клубу (далі – “Правила”), які визначені у Додатку №1 до цього Договору і виконання яких є обов’язковим для Сторін.

 

АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання до Договору та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

 

3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника та/або оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

 

3.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.

 

3.4. Фізична особа, яка прийняла пропозицію Виконавця укласти Договір, підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилась з умовами Договору, Правилами клубу, вартістю Послуг і свідомо без жодного примусу уклала цей Договір.

 

3.5. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

4.1.         За цим Договором Виконавець надає Замовнику послуги в Клубі згідно категорії Клубної картки. Категорія Клубної Картки визначає доступ Замовника до конкретних Послуг Клубу, їх терміну надання та кількості.

 

4.2.         Порядок та початок надання Послуг визначаються клубними Правилами.

 

4.3.         Доступ до  Клубу можливий лише при наявності Клубної картки. При кожному відвідуванні Клубу Замовником з метою отримання Послуг, проводиться перевірка Клубної картки Виконавцем.

 

4.4.         Клубні Картки є власністю Виконавця і підлягають поверненню в Клуб після закінчення строку їх дії, крім випадків, коли Замовник вирішив подовжити строк дії своєї Клубної Картки на новий строк. Замовник повертає Клубну Картку співробітнику Клубу в дату останнього відвідування Клубу.

 

4.5.         Години відвідування Клубу Замовником встановлюються у відповідності до типу Клубної Картки та Правил.

 

4.6.         Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.

 

4.7.         Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: встановлення компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоди Замовнику або нести загрозу його життю чи здоров’ю. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу або будь-яким іншим способом. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд. В такому випадку Виконавець не вважається таким, що порушив свої зобов’язання за Договором.

 

4.8.         З моменту укладання цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення або невиконання – нести відповідальність згідно цього Договору, Правил та норм чинного законодавства України.

 

4.9.         Виконавець надає Послуги Замовнику за переліком, який відповідає категорії Клубної Картки Замовника. Обсяг і види Послуг наведено у Правилах.

 

4.10.       Після закінчення строку дії категорії Клубної карти, вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким що надав Послуги належним чином та у повному обсязі

 

4.11. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання цього Договору або/та активації клубної Картки він відмовиться від Договору, кошти сплачені згідно додатку 1. Договору поверненню не підлягають, ні за яких умов.

ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.         Замовник має право:

 

5.1.1.      Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченого цим Договором та Правилами у відповідності до категорії та типу Клубної Картки, обраної Замовником за цим Договором;

 

5.1.2.      Замовляти Додаткові Послуги, передбачені Правилами (Додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);

 

5.1.3.      Змінити категорію та тип належної йому Клубної Картки на вищу, за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Виконавцем;

 

5.1.4.      Заморожувати Клубну Картку, якщо це передбачено типом та категорією картки обраної Замовником;

 

5.1.5.      Отримувати роз’яснення щодо умов цього Договору та тлумачення Правил;

 

5.1.6.      Вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором;

 

5.1.7.      На досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання умов цього Договору;

 

5.1.8.      Під час споживання Послуг користуватися послугами кваліфікованих фахівців, які є співробітниками Клубу;

 

5.1.9.      За погодженням з Виконавцем збільшити обсяг Послуг. У такому разі Замовник повинен здійснити доплату, згідно Прайсу, встановлених на дату здійснення додаткової оплати;

 

5.1.10.    Отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни шляхом ознайомлення на Сайті;

 

5.2. Замовник зобов’язаний:

 

5.2.1.      Вчасно та у повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які відповідають обраній Замовником категорії та типу Клубної Картки;

 

5.2.2.      Завчасно та у повному обсязі сплачувати додаткові Послуги, обрані Замовником;

 

5.2.3.      Не передавати клубну Картку іншим особам для її використання у Клубі (кожна клубна Картка є «іменною»);

 

5.2.4.      Відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком, визначеним у Правилах та у відповідності до виду і типу обраної Клубної Картки;

 

5.2.5.      Охайно та дбайливо ставитись до обладнання та іншого інвентарю Виконавця.

 

5.2.6.      Самостійно стежити за своїми речами, не залишати їх без нагляду. Виконавець не несе відповідальності за втрату речей Замовника.

 

5.2.7.      Нести відповідальність матеріально та/або нематеріальну за шкоду, заподіяну майну Клубу та третім особам, які відвідують Клуб, а також нести відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Замовником чи особами, за яких він відповідає.

 

5.2.8.      Дотримуватись умов цього Договору, Правил та усіх Додатків до цього Договору.

 

5.2.9.      Надати Виконавцю довідку лікаря, в якій немає протипоказань для користування Замовником певних Послуг.

 

5.3. Виконавець має право:

 

5.3.1.      Вимагати від Замовника сплати вартості Послуг, відповідно до умов цього Договору.

 

5.3.2.      Вимагати від Замовника дотримуватись умов цього Договору та Правил.

 

5.3.3.      Не дозволяти Замовнику входити до Клубу, при відсутності у останнього клубної Картки.

 

5.3.4.      Робити зауваження Замовнику у разі порушення ним Правил. У разі, якщо порушення сталося два рази і більше – видалити Замовника з приміщення Клубу. При систематичному порушенні (два і більше разів) Замовником Правил Виконавець має право позбавити Замовника права відвідувати Клуб без повернення грошових коштів, сплачених за цим Договором. В такому випадку Клубна Картка Замовника вилучається, а співробітники Виконавця складають відповідний Акт.

 

5.3.5.      Не допускати Замовника до приміщення Клубу, якщо зовнішній вигляд Замовника дає підстави вважати, що Замовник перебуває у стані алкогольного сп’яніння та/або під впливом будь-яких наркотичних речовин та/або під впливом медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку та реакцію Замовника.

 

5.3.6.      Вимагати від Замовника відшкодовувати завданих ним збитків чи нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) завданні Клубу або співробітникам Клубу, якщо не буде доведено, що шкода завдана не з вини Замовника;

 

5.3.7.      За існування обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) призупиняти надання Послуг та переносити їх на інший час, з призупинення Клубної Картки до дати призупинення існування форс-мажорних обставин.

 

5.3.8.      Змінювати комплекс Послуг (в тому числі вводити нові типи та категорії Клубних Карт) без погодження з Замовником.

 

5.3.9.      У разі порушення Виконавцем за наявності його вини п. 5.4.2. цього Договору, Виконавець має право надати Замовнику додаткові Послуги у вигляді додаткових відвідувань Клубу. У такому разі, якщо Замовник не використає такі додаткові послуги або використає їх не у повному обсязі, дія Клубної Картки припиняється і зобов’язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі.

 

5.3.10.    в односторонньому порядку вносити зміни в будь-який час на свій розсуд до цього Договору, Правил, вартості Послуг (Прайсу) тощо. Такі зміни набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту на інформаційному стенді Клубу та/або на Сайті. Замовник погоджується і визнає, що внесені зміни до Договору, набирають чинності одночасно із оприлюдненням таких змін у спосіб, визначений цим пунктом.

 

5.3.11. змінювати діючий розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття з оповіщенням про це шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах та/або на Сайті;

 

5.3.12. здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій персоналу Виконавця та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях);

 

5.3.13 На власний розсуд без пояснень підстав відмовити Клієнтові у подальшому відвідуванні Клубу та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово або усно сповістивши про це Клієнта. У такому разі дія цього Договору припиняється з дати отримання Клієнтом відповідного повідомлення, Клубна картка анулюється, а Виконавець здійснює відшкодування грошових коштів за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Клубної картки з розрахунку:

ВП-(ВП/ ПДП (кількість днів)*ФПДП(дні))=СП,

де:

ВП – вартість послуги, обраної Клієнтом;

ПДП – період дії послуги – кількість днів;

ФПДП – фактичний період дії послуги – у днях з дати активації Клубної картки до дати припинення надання послуг;

СП – сума повернених коштів.

 

5.3.14. Виконавець має інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

 

5.3.15 Виконавець наполегливо рекомендує замовнику у разі повітряної тривоги, покинути приміщення клубу (на власний розсуд), та перейти в укриття, яке знаходиться у гуртожитку № 9 КНУТД за адресою Степана Руданського 2.

 

5.4. Виконавець зобов’язаний:

 

5.4.1.      Надавати Замовнику сплачені ним Послуги відповідно до категорії обраної ним Клубної Картки.

 

5.4.2.         Забезпечити надання Послуг відповідної якості, яка відповідає умовам цього Договору та Правилам.

 

5.4.3.      Підтримувати функціонування обладнання та інвентарю, а також допоміжних приміщень, призначеного для використання Замовником.

 

5.4.4.      Подовжити строк дії Клубної Картки у випадках, передбачених цим Договором та Правилами.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.         Виконавець не несе відповідальності за досягнення чи недосягнення Замовником спортивних результатів, яких він бажав досягти в результаті відвідування занять в Клубі.

 

6.2.         Замовник несе матеріальну відповідальність за заподіяну Виконавцю шкоду. У разі заподіяння Виконавцеві збитку останнім складається Акт, який підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Замовника від підписання Акту, Виконавець підписує його в односторонньому порядку з приміткою про відмову Замовника від підпису. Замовник протягом 5 (п’яти) календарних днів на підставі акту зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду в повному обсязі, в іншому випадку сума збитку в безакцептному порядку вираховується Виконавцем із загальної суми, зазначеної в Договорі, з наступним пропорційним скороченням терміну дії Клубної Картки.

 

6.3.         Якщо Замовник своєю поведінкою систематично порушує права і законні інтереси інших відвідувачів Клубу або працівників Виконавця, розклад занять або перешкоджає нормальному здійсненню діяльності Клубу, ігнорує законні вимоги працівників Виконавця, порушує приписи лікарів і режим лікування, пов’язаний з обмеженнями у фізичних навантаженнях, а також у разі наявності простроченої заборгованості з оплати послуг, Виконавець має право відмовити Замовнику у допуску в Клуб, у зв’язку з чим цей договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця, без повернення Замовнику сплачених коштів.

 

6.4.         Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я. Замовник самостійно визначає можливість за станом здоров’я користуватися Послугами. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я Замовника, якщо воно погіршилося в результаті захворювання, травми або іншого розладу здоров’я спричиненого відвідуванням Клубу.

 

6.5 Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки для здоров’я та життя замовника під час повітрянної тривоги, якщо замовник не скористається рекомендацією покинути приміщення клубу, та перейти в укриття яке знаходиться у гуртожитку № 9 КНУТД за адресою Степана Руданського 2.

 

6.6.         Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності спричинені проведенням сезонних, профілактичних  або аварійних робіт комунальними службами. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які не є його працівниками.

 

6.7.         За прострочення сплати будь-яких платежів передбачених цим договором, Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у вигляді подвійної облікової ставки НБУ від ціни Договору, за кожен день прострочення виконання зобов’язання.

 

6.8.         Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням, або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6.9.         За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.

 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1.         Вартість послуг за цим Договором визначається Прайсом, що відповідає категорії обраної Замовником Клубної карти, який розміщено на інформаційному стенді Клубу та/або на Сайті та/або на іншому видному місці.

 

7.2.         Замовник сплачує вартість Послуг у національній валюті України гривні.

 

7.3 Кошти, сплачені Клієнтом відповідно до ст. 7 цього Договору, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п. 5.3.13. ст. 5 цього Договору.

7.4.         Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після укладення цього Договору або/та після активації придбаної Клубної карти Замовник відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку або якщо розірвання Договору відбудеться Виконавцем через порушення Замовником Правил,  кошти, сплачені Замовником  у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають і зараховуються як оплата вартості активації Клубної картки.

 

7.5.         У випадку сплати Замовником частини вартості Клубної Картки (завдатку), несплачений залишок від суми повинен бути сплачений протягом терміну, погодженому Сторонами. У разі прострочення   Замовником погодженого терміну  Виконавець має право припинити дію Договору в односторонньому порядку. При цьому сплачена Замовником сума поверненню не підлягає.

 

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1.Сторони домовились, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, проведення антитерористичної операції, масових заворушень, значних валютних коливань, пандемії, карантину та інших обставини, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, ситуацій, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщення, де розташований Клуб, у тому числі дії, які призвели до втрати Виконавцем права щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи в приміщенні, де розташований Клуб, проведення яких не було заплановано Виконавцем; пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 20 днів, кожна із Сторін має право на розірвання даного Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 10 днів до розірвання.

 

8.2.Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за Послуги, які були надані до настання форс-мажорних обставин.

 

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. При цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Замовникові виникають з моменту активації Клубної Картки, та діють до останнього дня строку дії Клубної Картки.

 

9.2.  Активація Клубної Карти відбувається у відповідності до умов цього Договору та Правил.

 

9.3.  Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті та/або на інформаційному стенді Клубу. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору,  такий Замовник має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

 

9.4.   Цей Договір може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього. У випадку односторонньої відмови від цього Договору Замовником, грошові кошти, сплачені ним за Договором, поверненню не підлягають.

 

ІНШІ УМОВИ

10.1.    Якщо Замовник не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну Карту або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або в наслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної Карти не змінюється, грошові кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не зазначено в цьому Договорі.

 

10.2.   У разі виникнення випадків, передбачених п. 10.1. цього Договору, Замовник може скористатися послугою призупинення дії Клубної Картки у порядку, передбаченому Правилами.

 

10.3.   Перебування дітей на території Клубу регламентується Правилами. Замовник зобов’язується забезпечити неухильне дотримання дитиною Правил перебування дітей на території Клубу і несе особисту відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце під час перебування дитини на території Клубу.

 

10.4. Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає:

 

а) Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений (-і) та свідомо погоджується (-ються) дотримуватися усіх умов Договору та Клубних правил.

 

б) Стан здоров’я Клієнта та/або осіб в інтересах, яких укладено цей Договір, дозволяє йому (їм) отримувати Послуги Виконавця відповідно до цього Договору, і що Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, не має (-ють) протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень зокрема;

 

в) Що на момент підписання Договору Виконавцем проводились акції, Клієнт підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки може відрізнятися від того, що зазначений. Клієнт також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що, на думку Клієнта, є більш вигідними, на умовах яких Клієнт уклав цей Договір.

 

г) Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, дає (-ють) Виконавцю свою згоду на обробку його/їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

10.5. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються у заяві-приєднанні, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою повідомлення Клієнта про всі зміни, які можуть відбуватися в роботі Клубу. Клієнт дає свою згоду на вчинення Виконавцем таких дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення до баз даних Виконавця (у тому числі до електронних баз даних), а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: реалізація адміністративно-правових відносини та відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку; реалізація відносин у сфері реклами та збору персональних даних з комерційною метою.

 

10.6. Обробляються такі категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім’я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім’я, по батькові, паспортні дані, особистий підпис; електронні ідентифікаційні дані (ІР-адреса, електронна адреса, номер телефону). Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім’я Виконавця (такі документи власноруч складаються Клієнтом та/або повинні бути підписані Клієнтом

 

Цей Договір пропонується Виконавцем — Литвинчук Валентин Володимирович, який діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 3147110934, дата запису 28.08.2014р.,

 

                                                                                           

Додаток 1 до Договору

 

ПРАВИЛА КЛУБУ

 

I. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

1. Спортивний клуб (Фітнес студія) не є медичною установою та не здійснює надання послуг з медичного забезпечення Клієнта (оцінка стану здоров'я, спостереження та контроль за станом здоров'я тощо).

2. Надаючи свої послуги, розробляючи будь-які індивідуальні програми для Клієнта, Фітнес-студія керується тим, що Клієнт не має протипоказань для занять фізичною культурою. Інша (наявність протипоказань) є очевидною і очевидною у разі, якщо Клієнт надає витяг з медичної документації лікувального закладу, який надає медичну допомогу Клієнту на постійній основі. Виписка повинна містити рекомендації лікаря щодо можливого та допустимого фізичного навантаження для Клієнта при заняттях фізичною культурою.

3. Клієнт несе персональну відповідальність за своє здоров'я та медичне забезпечення.

4. При оформленні будь-якого виду клубної картки Клієнт обов'язково заповнює Анкету, в якій поряд з іншою інформацією про себе, повідомляє про стан свого здоров'я, перенесені травми, рекомендації лікаря та інше.

5. Підписуючи Анкету, Клієнт підтверджує, що ознайомився з Правилами фітнес студії та згоден їх дотримуватись.

ІІ. КЛУБНЕ ЧЛЕНСТВО («КАРТА ПОСТІЙНОГО КЛІЄНТА»), АБОНЕМЕНТИ.

1. Клубна карта («Карта постійного клієнта» або далі – просто Карта) надає Клієнту право користуватися основними видами послуг Фітнес студії у будь-який час у години роботи Фітнес студії за попереднім записом без обмежень, або в обсязі та під час, передбачені видом оплаченого абонементу .

2. Типи абонементів описані документом «Регламент цін фітнес студії Fitroom», який містить інформацію про ціну, термін дії абонементу, кількість занять та час дня, в який діє абонемент (якщо зазначено).

3. Купуючи абонемент, Клієнт приймає умови його дії, зазначені в Регламенті цін фітнес студії.

4. Основними послугами є надання можливості тренувань у залі групових занять.

5. Додатковими послугами є персональні тренування, складання індивідуальних програм харчування та тренувань. Ці послуги не входять у вартість абонементу та оплачуються окремо.

ІІІ. ПРАВА КЛУБУ.

1. Змінювати годинник роботи Фітнес студії, розклад занять.

2. Змінювати та доповнювати Правила Фітнес студії.

3. Закривати клуб або його окремі тренувальні території для проведення ремонтних, профілактичних робіт та з інших об'єктивних причин, не на шкоду абонементам клієнтів студії.

4. Переносити терміни відкриття фітнес-студії (після ремонту).

5. Коригувати ціну членства (абонементів) у разі зміни макроекономічної ситуації, податкового законодавства та виникнення форс-мажорних обставин у країні.

6. Відмовити у подальшому членстві Клієнту, який порушив Правила Фітнес студії, а також у разі порушення Клієнтом зобов'язань щодо оплати членства.

IV. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ КЛУБНИХ КАРТ («КАРТ ПОСТІЙНОГО КЛІЄНТА»).

1. Клубна карта є доказом членства у фітнес студії «Fitroom» та набуття певного виду членства (абонементу), згідно з яким Клієнт відвідує студію на вибраних ним умовах.

2. Якщо комп'ютерна програма (адміністратор), перевіривши номер картки, видає інформацію про її закінчення, Клієнт вносить наступний платіж, інакше вхід до студії буде закрито.

3. Передача картки іншій особі виключена.

4. Клубна карта видається без застави для придбання членства.

5. У разі втрати картки, втрачена карта анулюється, сума, що залишилася на ній, переноситься на нову. Перевипуск картки – безкоштовний.

6. Вхід у фітнес студію можливий за наявності клубної картки. Якщо Клієнт забув карту, адміністратор рецепції може знайти дані Клієнта та забезпечити прохід до студії, але наявність картки краща.

8. За зниклі на території студії гроші та особисті речі Клієнта Фітнеса студія відповідальності не несе. Не залишайте цінні речі та гроші в ящиках для одягу та без нагляду!

9. Правила фітнес студії є обов'язковими для всіх відвідувачів фітнес студії Fitroom, включаючи і Клієнтів, які займаються персонально.

V. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

1. Оплата може здійснюватися за безготівковим розрахунком у гривнях, через платіжний банківський термінал та через Сайт студії згідно з чинним Прайсом.

2. Якщо клієнт з якихось причин не відвідує студію, йому не повертається вартість карти, що залишилася, але залишаються умови заморозки.

VI. «ПРАВИЛО ЗАМОРОЗКИ».

1. Карти (абонементи) терміном дії один місяць не підлягають заморожуванню (виключення – дитячі абонементи – див. нижче). Карти строком дії більше місяця та дитячі картки строком дії один місяць і більше можуть заморожуватися відповідно до таких правил. 2. Якщо з якоїсь причини Ви (Ваша дитина) не можете тренуватися, дія картки, згідно з попереднім повідомленням Клієнта не менше ніж за один день, буде припинена.

ено на передбачений її виглядом строк.

3. Надання документів, що підтверджують причину (лікарняний лист, довідка від лікаря - оригінал з мокрою печаткою, посвідчення про відрядження, квитки або путівка) ОБОВ'ЯЗКОВО.

4. У випадку, коли Клієнт просить заморозити картку на великий термін (більше 7 днів), через тривалу хворобу, відрядження, картка продовжується на індивідуальний розгляд, згідно з зазначеними вище документами.

5. У разі зловживання цим правилом (часте заморожування одного абонементу) адміністрація має право відмовити в черговому заморожуванні картки.

6. Якщо Клієнт не відвідував студію та не використовував «правило заморозки» за один день до першого пропущеного заняття, пропущені заняття за ним не зберігаються.

7. Карта не може бути заморожена менш як на 7 днів.

8. Карта не може бути заморожена, якщо термін Карти, що залишився, менше 7 днів або частіше одного разу на місяць.

VII. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.

 1. Фітнес студія Fitroom відкрита для Вас з понеділка по суботу з 8.00 до 21.00. Графік роботи та режим святкових днів може змінюватись, про що розміщується оголошення на сайті фітнес студії www.fitroom.com.ua а також на сторінках студії в соціальних мережах. Клієнт може використовувати приміщення та обладнання лише у години роботи Фітнес студії.

2. Ваша Клубна карта є перепусткою до Фітнес-студії, пред'являйте її на рецепції. У разі відсутності картки пред'являйте посвідчення особи.

3. Ключі від шафи видаються в обмін на Клубну картку. У разі втрати, поломки ключа (замку), ключа від шафки стягується штраф встановлений адміністрацією Фітнес студії. Розмір матеріальної компенсації за псування іншого майна Фітнес студії встановлюється комісією з кожного випадку окремо залежно від завданих збитків. Адміністрація залишає за собою право змінювати суму штрафів.

4. Залишаючи Фітнес студію, Клієнт зобов'язаний здати все майно, видане в тимчасове користування студією, звільнити шафу, здати від неї ключ на рецепцію, сплатити за додаткові послуги студії та отримати свою індивідуальну клубну картку.

5. Фітнес студія залишає за собою право робити фотофіксацію клієнта для визначення ідентичності у спеціальній програмі реєстрації клієнтів. Клієнт не має права відмовлятися від фотофіксації, інакше адміністрація студії має право відмовити у наданні послуг.

6. Оплата за послуги приймається у готівковій формі у гривнях згідно з чинним прайсом на рецепції адміністраторами Фітнес студії.

7. Ваша Карта є персональною і не може бути переоформлена на іншу особу. Передання Клубної картки третім особам заборонено.

8. Члени (відвідувачі) Фітнес студії несуть матеріальну відповідальність за втрату або навмисне псування обладнання студії.

9. Фітнес студія не несе відповідальності за шкоду здоров'ю чи майну, заподіяну протиправними діями третіх осіб.

10. Фітнес студія не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан здоров'я члена Фітнес студії погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.

11. За технічні незручності, спричинені проведенням приватними особами та міською владою, профілактичних та ремонтно-будівельних робіт, Фітнес студія відповідальності не несе.

12. Кіно- та фотозйомка з використанням професійного кіно- та фотообладнання без домовленості з адміністрацією Фітнес студії заборонено.

13. Самостійне користування музичною та іншою апаратурою Фітнес студії заборонено.

14. Відвідування Фітнес студії у нетверезому чи нездоровому стані заборонено.

15. Усі приміщення студії є зонами, вільними від куріння. У Фітнес студії не дозволяється розпивати спиртні напої, курити, вживати наркотики та не дозволені до використання медикаменти, приймати їжу у місцях, призначених для тренувань, роздягальні.

16. Відвідуючи Фітнес студію, не залишайте особисті речі та одяг без нагляду. Використовуйте для зберігання шафки в роздягальнях.

17. Речі, залишені без нагляду та знайдені на території Фітнес студії, реєструються на рецепції студії та зберігаються протягом 1 місяця, після чого підлягають утилізації.

18. Фітнес студія залишає за собою право змінювати години роботи, вартість послуг (придбані картки не підлягають зміні цін), години проведення групових уроків та замінювати інструкторів протягом сезону. Інформація про зміни вивішується на дошці оголошень Фітнес студії та на сайті, а також на сторінках студії у соціальних мережах.

19. Перед початком тренувань Клієнт зобов'язаний ознайомитись із правилами техніки безпеки. Виконання правил техніки безпеки обов'язково. Фітнес студія не несе відповідальності, якщо причиною шкоди здоров'ю стало порушення Правил техніки безпеки.

20. Для тренувань у Фітнес студії необхідно переодягнутися в спортивний одяг та взуття, а також дотримуватись правил загальної гігієни. Адміністрація фітнес студії має право не допустити Клієнта на тренування у вуличному взутті. Просимо дотримуватися чистоту у фітнес-студії.

21. Запізнення під час уроку (групові програми) більш як 10 хвилин заборонено, т.к. це може призвести до травми та завдати шкоди Вашому здоров'ю. Інструктор має право не допустити Вас до заняття.

22. На уроках (групові програми) не дозволяється користуватись мобільними телефонами, розмовляти, застосовувати парфумерію з різким запахом.

23. Щоб уникнути переповнення залів групових програм, у студії діє система попереднього запису. Необхідно заздалегідь записатися на рецепції у Адміністраторів студії, щоб не створювати незручностей решті групи. За відсутності попереднього запису Вам може бути відмовлено в відвідуванні уроку.

24. Клієнт Фітнес студії зобов'язаний дотримуватись правил громадського порядку, коректно ставитися до інших відвідувачів та персоналу студії, дотримуватись чистоти на території студії, не створювати своїми діями незручностей іншим відвідувачам студії.

25. Після закінчення тренувань необхідно повернути використане обладнання до спеціально відведених місць.

26. Тренувальна зала припиняє свою роботу із закінченням останнього заняття дня. Прохання залишати приміщення студії не пізніше ніж протягом 10 хвилин після закриття.

27. У разі потреби та для Вашого комфорту допускається введення нових пунктів Правил.

28. При порушенні цих Правил адміністрація залишає за собою право відмовити клієнту у відвідуванні Фітнес студії та наданні фітнес послуг, при цьому вартість невикористаних послуг абонементу клієнту не повертається.

VIII. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ГРУППОВИХ ЗАНЯТЬ.

1. Термін дії картки – від 1 календарного місяця з дня активації. Термін дії картки визначається регламентом цін на абонементи фітнес-студії.

2. Зупинити термін дії клубної картки Ви можете згідно з правилами заморозки.

3. Групові заняття проводяться за попереднім записом, який здійснюється у адміністратора. Мінімальна кількість клієнтів на груповому занятті – 3 (три). Якщо на заняття записалося менше трьох клієнтів, Фітнес студія залишає за собою право перенести заняття.

4. Скасування або перенесення заброньованої Вами послуги має бути здійснене заздалегідь не менше ніж за 3 години до призначеного часу.

5. Вхід до зали дозволено лише після закінчення занять попередньої групи та (або) на запрошення тренера.

6. Щоб запобігти травмам, настійно рекомендується відвідування уроків, що відповідають Вашому рівню підготовленості (консультуєтеся у спеціаліста з фітнес тестування, тренерів).

7. Запізнення на урок понад 10 хвилин може бути небезпечним для здоров'я. Інструктор має право не допустити клієнта на заняття при суттєвому запізненні.

8. Забороняється займатися у вуличному взутті. Для занять використовувати спортивне взуття, яке не залишає чорні смуги на підлозі.

9. Забороняється заходити до зали з жувальною гумкою.

10. Забороняється заносити їжу та напої до тренувального залу. Виняток становить негазована питна вода (тільки у закритій та не скляній тарі).

11. Необхідно повідомляти тренера про стан свого здоров'я заздалегідь.

12. Забороняється резервувати місця у залі.

13. Знаходження осіб, які не є членами клубу, у залі під час проведення занять заборонено (крім клієнтів за разовими абонементами).

14. Використання мобільних телефонів під час занять заборонено.

15. Величезне прохання звести розмови на занятті до мінімуму.

16. Будь ласка, не використовуйте різкий парфум.

17. Інвентар, який використовується під час заняття, після закінчення розкласти на свої місця.

18. Дотримуйтесь чистоти в залі.

19. Після закінчення заняття, якщо Ви не плануєте залишитися на наступне заняття, протягом 10 хвилин переодягтися і передати ключ адміністратору для іншої групи.

20. Якщо Ви хочете залишитись на наступне фітнес заняття, необхідно звернутися до адміністратора.

21. Особи, які прийшли у нетверезому стані, до занять не допускаються.

22. За залишені без нагляду речі адміністрація Фітнес студії не несе відповідальності.

23. Розклад групових занять з фітнес-напрямків складається на 1 тиждень.

24. Адміністрація залишає за собою право замінити заявленого у розкладі інструктора та (або) вносити незначні зміни до розкладу студії без попереднього погодження.

 

IX. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ДИТЯЧОГО ФІТНЕСУ.

Для дітей, власників клубних карток, віком від 3 до 16 років діють загальні «Правила відвідування фітнес студії», у тому числі, з метою безпеки, слід дотримуватись таких правил:

1. Термін дії картки – 30 днів.

2. Зупинити термін дії клубної картки Ви можете згідно з правилами заморозки.

3. Дитяча клубна карта дає право відвідування дітьми дитячих групових занять відповідно до загальних правил клубу.

4. Тривалість дитячих тренувань встановлюється тренером відповідно до напряму заняття та віку групи.

5. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Фітнес студії, за винятком часу знаходження дітей на групових заняттях та персональних треніях. рівках.

6. За дітей, які перебувають на території клубу без нагляду батьків або осіб, що супроводжують, Фітнес студія відповідальності не несе.

7. Дітям до 14 років переважно відвідувати Фітнес студію у супроводі батьків або уповноважених осіб не молодше 18 років.

8. При оформленні дитини у Фітнес студію батьки дитини заповнюють анкету, а також надають довідку про стан здоров'я дитини та допуск до занять спортом, виписану лікарем та завірену печаткою.

9. За наявності у дитини будь-якого захворювання батьки зобов'язані письмово заявити про це під час заповнення анкети. За достовірність інформації, що надається в анкеті, батьки несуть персональну відповідальність.

10. Фітнес студія має право відмовити у продажу клубної картки дитині з наявністю важких форм захворювань.

11. Одягати дітей необхідно у зручний спортивний одяг, взуття чи шкарпетки. При необхідності порадьтеся з дитячим тренером.

12. Забороняється займатися у вуличному взутті. Для занять використовується спортивне взуття, яке не залишає чорні смуги на підлозі.

13. Батьки або супроводжуючі особи повинні своєчасно привести дитину на тренування, а також вчасно забрати по закінченні тренування. У разі запізнення на заняття більш ніж на 10 хвилин інструктор має право не допускати дитину до заняття, т.к. це небезпечно здоров'ю.

14. Батькам чи супроводжуючим особам заборонено самостійно використовувати обладнання Фітнес студії, втручатися у процес занять, які проводяться співробітниками та вимагати зміни формату уроків групових занять.

15. Присутність батьків або супроводжуючих осіб допускається лише на відкритих заняттях на попереднє запрошення.

16. При підозрі на наявність у дитини гострої або хронічної інфекційної або шкірної хвороби відвідування Фітнес студії заборонено. За недотримання даного правила студія залишає за собою право тимчасово усунути дитину від відвідування занять до одужання.

17. При неадекватній поведінці дитини (агресія, істеричні стани, навмисне псування майна), що створює незручності та дискомфорт для інших дітей та дорослих, батьки або супроводжуючі особи зобов'язані забрати дитину з Фітнес студії.

18. У всіх тренуваннях та спортивних заходах Фітнес студії діти беруть участь з власної волі та за згодою батьків.

X. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ фітнес студії «Fitroom».

1. При виконанні будь-яких вправ дотримуйтесь дистанції від інших, що займаються приблизно 1 м.

2. Щоб уникнути нещасних випадків, не дозволяється займатися на обладнанні, що зламане або має видимі пошкодження.

3. Якщо Ви не знаєте, як використовувати те чи інше обладнання, як правильно виконати вправу – зверніться до інструктора!

4. Не приходьте на тренування голодними. Останній прийом їжі за 1 – 1,5 години до тренування.

5. Якщо під час тренування Ви відчуєте слабкість, запаморочення, задишку чи біль, негайно припиніть заняття та зверніться до тренера.

6. Під час тренування рекомендуємо випивати достатньо води дрібними ковтками (до 1 л), особливо в спеку.

7. На заняттях дозволяється використання рідини лише у закритій упаковці (пляшка з фіксованою кришкою). Використання скляної та відкритої тари (склянки, кухлі) заборонено.

8. Не жуйте жуйку на тренуванні, це небезпечно для життя.

9. При будь-яких травматичних пошкодженнях негайно зверніться до персоналу фітнес-студії за першою мед. допомогою (аптечка знаходиться у адміністратора).

10. Присутність дітей на заняттях для дорослих не дозволяється.

Купуючи індивідуальну Клубну Карту, Ви погоджуєтесь з цими правилами та підтверджуєте, що не маєте медичних протипоказань для відвідування тренувальних занять та погоджуєтесь, що адміністрація Фітнес студії не несе відповідальності за отримання будь-якого виду фізичних чи моральних ушкоджень на території Фітнес студії.

 

Ми завжди раді Вашим пропозиціям.

Бажаємо Вам спортивних успіхів та приємного відпочинку.

bottom of page